Creepshow. Odcinek 4: The Companion/Lydia Layne’s Better Half

W 328. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Hubert „Man­do” Span­dow­ski z ser­wi­su StephenKing.pl, Seba­stian „Burial” Kubań­czyk, autor stro­ny Kingowiec.pl, oraz Michał „Jer­ry” Rako­wicz z Kon­glo­me­ra­tu pod­ca­sto­we­go ponow­nie łączą siły, aby omó­wić dla Was kolej­ny, już czwar­ty odci­nek odświe­żo­ne­go „Cre­ep­show”. Jak oce­nia­my oba seg­men­ty? Na ile odczu­wal­ne jest, że „The Com­pa­nion” to adap­ta­cja opo­wia­da­nia Joego R. Lansdale’a napi­sa­ne­go wespół z dzieć­mi? W jaki spo­sób twór­cy wyko­rzy­sta­li w „Lydia Layne’s Bet­ter Half” ele­men­ty koja­rzo­ne z azja­tyc­kim hor­ro­rem? Czy po dość ogra­nym punk­cie wyj­ścia (pró­ba pozby­cia się nie­chcia­nych zwłok) całość potra­fi­ła nas czymś zasko­czyć? Jak oce­nia­my wyko­rzy­sta­nie i reali­za­cję efek­tów spe­cjal­nych? I w koń­cu: czy serial nadal trzy­ma poziom, czy może widać już pierw­sze ozna­ki zadysz­ki? Posłuchajcie!

Na koń­cu odcin­ka Man­do wspo­mi­na ten arty­kuł.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.