Buick 8

W ramach odskocz­ni przed fina­ło­wym tomem „Mrocz­nej wie­ży”, Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li sko­rzy­stać z dobro­dziejstw Audio­te­ki i się­gnę­li po jed­ną z mniej sza­no­wa­nych powie­ści Kin­ga. „Buick 8” – bo o nim mowa – to histo­ria, któ­ra spo­tka­ła się w momen­cie pre­mie­ry z dość chłod­nym przy­ję­ciem. Ale czy słusz­nie? Pano­wie dys­ku­tu­ją z nie­co odmien­nych per­spek­tyw – Man­do powró­cił do tej książ­ki po latach, a Jer­ry zapo­znał się z nią po raz pierw­szy. Jak oce­nia­ją tę opo­wieść? Czy nie­lu­bia­na przez nich nar­ra­cja pierw­szo­oso­bo­wa pogrą­ża tę histo­rię czy wprost prze­ciw­nie – sta­no­wi war­tość doda­ną? Czy to kolej­na po „Chri­sit­ne” i „Cię­ża­rów­kach” waria­cja na temat mor­der­cze­go samo­cho­du, czy dosta­je­my jed­nak coś inne­go, nie­ty­po­we­go dla Kin­ga? I w koń­cu czy war­to się­gnąć po ten tytuł? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Książ­kę „Buick 8” w inter­pre­ta­cji pana Fili­pa Kosio­ra kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.