Pierwsze wrażenia – Pod kopułą

Pew­ne­go dnia małe ame­ry­kań­skie mia­stecz­ko Che­ste­r’s Mill zosta­je nagle i nie­wy­tłu­ma­czal­nie odcię­te od świa­ta. Ota­cza je nie­wi­docz­ne pole siło­we, któ­re miesz­kań­cy zaczy­na­ją nazy­wać kopu­łą. Sytu­acja szyb­ko się pogar­sza. Pole wpły­wa nie­ko­rzyst­nie na śro­do­wi­sko, a ludzi powo­li ogar­nia panika…

Dzi­siej­szy odci­nek wyjąt­ko­wo w ponie­dzia­łek. Przed pre­mie­rą dru­gie­go epi­zo­du seria­lu „Under the Dome” oma­wia­my otwar­cie serii. O Pilo­cie mówią Hubert Span­dow­ski i Łukasz Sku­ra. Gościn­nie swo­je zda­nie przed­sta­wia­ją Michał „Jer­ry” Rako­wicz – autor blo­ga Jer­ry­’s Tales i pod­ca­stu „Hor­ro­ry Jer­ry­’e­go” w Masie kul­tu­ry – oraz Michał Ochnik – autor blo­ga Misty­cyzm popkul­tu­ro­wy i pod­ca­stu Dzien­nik pokła­do­wy.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.