Amerykański Wampir. tom 3

Są lata 40. XX wie­ku, trwa dru­ga woj­na świa­to­wa. Rze­ki krwi spły­wa­ją od cesar­skiej Japo­nii po nazi­stow­skie Niem­cy. Ale to nic w porów­na­niu z gro­zą, któ­rą roz­pę­ta­ją siły Osi, jeśli uda im się opa­no­wać broń osta­tecz­ną – wam­pi­ry! Na wyspie nie­opo­dal Japo­nii nowy dra­pież­ny gatu­nek wam­pi­ra może zostać wyko­rzy­sta­ny do samo­bój­czych ata­ków na całą ludz­kość. W zam­ku w Euro­pie Wschod­niej wam­pi­rza rasa panów gro­ma­dzi się, by stwo­rzyć wła­sną Rze­szę. Teraz wam­pi­ry i łow­cy wam­pi­rów zna­leź­li się w ogniu wal­ki, a Skin­ner Swe­et, pierw­szy ame­ry­kań­ski wam­pir, tra­fia na linię frontu…

… zarów­no on sam, jak i pod­ziem­na armia jego naj­groź­niej­szych wro­gów muszą współ­dzia­łać, by poko­nać przy­mie­rze Osi z nie­umar­ły­mi. Bo w cie­niu swa­sty­ki i ogniu wscho­dzą­ce­go słoń­ca mogą spło­nąć nawet ame­ry­kań­skie wampiry.
Oto nowy roz­dział best­sel­le­ro­wej serii komik­so­wej autor­stwa Scot­ta Sny­de­ra (Bat­man, Swamp Thing) i rysow­ni­ków Rafa­ela Albu­qu­erque (Blue Beetle), Seana Murphy’ego (Joe The Bar­ba­rian) i Dani­je­la Zeze­li (Scal­ped), w któ­rym pozna­je­my nowy, krwa­wy aspekt kosz­ma­ru wojny!

W 196. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK po latach powra­cam do tema­tu i oma­wiam trze­ci tom komik­su „Ame­ry­kań­ski Wam­pir”, któ­ry uka­zał się w Pol­sce przed tygo­dniem. Komiks kon­ty­nu­uje histo­rię wymy­ślo­ną przez Scot­ta Sny­de­ra, a napi­sa­ną przez Sny­de­ra i Ste­phe­na Kin­ga w pierw­szym tomie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.