Filmy zimowe cz. 59 – Infinite Storm

Nikt się nie spo­dzie­wał fil­mów zimo­wych w czerw­cu! Ale tak wyszło, że Sku­ra zaser­wo­wał sobie wypad do kina na Dzień Dziec­ka na film, któ­ry oka­zał się być zimo­wy peł­ną gębą. Cho­ciaż czy seans nowej pro­duk­cji Mał­go­rza­ty Szu­mow­skiej był przy­jem­nym pre­zen­tem? O tym posłu­cha­cie w 59. czę­ści fil­mów zimowych.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.