W głębi lasu

Zapra­szam na jesien­ną recen­zję książ­ki ame­ry­kań­skie­go pisarza.

Opis fabu­ły:
Pod­czas let­nie­go obo­zu, dwo­je z czwor­ga nasto­lat­ków zosta­je bru­tal­nie zamor­do­wa­nych, a pozo­sta­ła dwój­ka ginie bez wie­ści. Po dwu­dzie­stu latach pro­ku­ra­tor Paul Cope­land roz­po­zna­je w nie­daw­no zna­le­zio­nych zwło­kach Mano­la San­tia­ga swo­je­go daw­ne­go zna­jo­me­go Gila Pere­za, któ­ry rze­ko­mo zgi­nął nie­mal ćwierć wie­ku wcze­śniej. Mor­der­ca zamor­do­wał tak­że podob­no sio­strę Pau­la, Camil­lę. Jed­nak wie­le wska­zu­je na to, że Camil­la żyje.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.