Mój pierwszy raz

W set­nej audy­cji Radia SK przy­go­to­wa­li­śmy dla Was trzy róż­ne histo­rie trzech róż­nych począt­ków. Pierw­sza poło­wa pod­ca­stu to wywiad z Man­do, któ­ry przed­sta­wia peł­ną dygre­sji opo­wieść, roz­cią­gnię­tą w bar­dzo sze­ro­ko roz­sta­wio­nych ramach cza­so­wych. Dru­ga poło­wa to opo­wieść Sku­ry i damp­fa. Histo­rie są róż­nej dłu­go­ści, a każ­da inna, ale wszyst­kie trzy pro­wa­dzą do tego same­go punk­tu, prze­cię­cia się naszych dróg, ale też i Waszych dro­dzy słu­cha­cze sko­ro Wy też zawę­dro­wa­li­ście w to miejsce…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.