Wojna Gwiazd

Jer­ry wybrał się do kina na pol­ski film gwiezd­no­wo­jen­ny, a kon­kret­nie na doku­ment Jaku­ba Tur­kie­wi­cza i Rado­sła­wa Sala­moń­czy­ka „Woj­na Gwiazd”, poświę­co­ny tema­ty­ce naro­dzin fan­do­mu Gwiezd­nych wojen w Pol­sce epo­ki PRLu. Co sta­no­wi o sile tego fil­mu? Dla­cze­go, póki co, jest on dostęp­ny tyl­ko w ramach poka­zów spe­cjal­nych? Czy jest to pro­duk­cja jedy­nie dla fanów „Star Wars”, czy może nawet miło­śni­cy jedy­nie turec­kiej wer­sji gwiezd­nej sagi powin­ni poznać „Woj­nę Gwiazd”? O tym wszyst­kim dowie­cie się z dzi­siej­sze­go – nagry­wa­ne­go na gorą­co, tj. bez­po­śred­nio po sean­sie – podcastu!

Zwia­stun „Woj­ny Gwiazd”

O uni­ka­to­wej kolek­cji figu­rek Jaku­ba Burzyńskiego

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.