Zagłada Gotham

W czte­ry­sta czter­dzie­stym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas wyru­sza­ją do Ame­ry­ki roku pań­skie­go 1928, by poznać praw­dę o legen­dzie zało­ży­ciel­skiej Gotham. W jaki spo­sób „Zagła­da Gotham” prze­twa­rza świat Bat­ma­na i kosmicz­ny hor­ror Howar­da Phil­lip­sa Love­cra­fta? Czym zasko­czył nas sce­na­riusz Mike’a Migno­li? Co sądzi­my o celo­wo nie­dzi­siej­szej kre­sce Troy’a Nixey’a? Jakie dodat­ki ofe­ru­ją róż­ne wyda­nia komik­su? Któ­ry wróg Bruce’a Wayne’a został tu love­cra­fto­wym Sza­lo­nem Ara­bem? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.