Pierwsze wrażenia – Slasher: Ripper

Zgod­nie z zapo­wie­dzą z odcin­ka poświę­co­ne­go czwar­te­mu sezo­no­wi „Sla­she­ra”, czy­li „Flesh and Blo­od” Man­do i Jer­ry zapra­sza­ją na pierw­sze wra­że­nia z odsło­ny pią­tej! „Rip­per” prze­no­si nas w prze­szłość, swo­ją sty­li­sty­ką i tytu­łem jasno wska­zu­jąc na kono­ta­cje z Kubą Roz­pru­wa­czem. Ale czy na pew­no? Oce­nia­my jak „Sla­sher” wypa­da w histo­rycz­nym kostiu­mie, jak pre­zen­tu­je się postać nowe­go mor­der­cy (mor­der­czy­ni?) oraz o tym dla­cze­go podo­ba się nam posta­wie­nie przez twór­ców na wątek detek­ty­wi­stycz­ny. Zasta­na­wia­my się też, czy sce­na­rzy­ści się­gną po wąt­ki para­nor­mal­ne i na ile dobrze uda im się roz­pi­sać całą histo­rię. Pole­ca­my się do słuchania.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.