Wiadomości z Martwej Strefy – 027 – 07. 2013

W sto dwu­dzie­stym pierw­szym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK kon­ty­nu­uję swo­ją serię, w któ­rej pod­su­mo­wu­ję kolej­ne mie­sią­ce pod kątem wyda­rzeń zwią­za­nych ze Ste­phe­nem Kin­giem. Dziś przy­glą­dam się new­som z lip­ca 2013 r.

Spis tre­ści i przy­dat­ne linki:


00:00 – 05:22 – Wstęp


05:23 – 09:29 – Blok książkowy

Ucie­ki­nier, Lśnie­nie (ilu­stra­cje Vin­cen­ta Chon­ga: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07)


09:50 – 31:38 Blok filmowy

Lśnie­nie w pro­gra­mie Festi­wa­lu Trans­atlan­tyk, Pod kopu­łą (fil­mik z akto­ra­mi, pla­kat z oka­zji SDCC), 4. sezon Haven (teaser, SDCC tra­iler, NERD HQ – panel z akto­ra­mi), Lament para­no­ika (Leszek Tele­szyń­ski pod­czas nagra­nia, Ste­fan Dar­da, teaser), Orgy Uni­ver­si­ty (pla­kat, tra­iler 18+, recen­zja PL 18+)


31:54 – 33:58 – Ciekawostki

Joe Hill. Wra­ith: Welco­me to Chri­st­ma­sland #1 (ilu­stra­cja okład­ko­wa, okład­ka), Joe Hill. Loc­ke & Key: Alpha #2 (wyda­nie zbior­cze, okład­ki alter­na­tyw­ne: 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06)


33:59 – 35:54 – Zakończenie


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.