Widma i bestie – część 3

Sku­ra powra­ca do Biblio­te­ki Gro­zy! Dzi­siaj kon­ty­nu­uje­my prze­gląd opo­wia­dań angiel­skie­go kla­sy­ka Rudy­ar­da Kiplin­ga (1865–1936) bio­rąc na warsz­tat dwa kolej­ne opowiadania.

  • Oso­bli­wa prze­jażdż­ka Mor­row­bie­go Juke­sa (1885)
  • One (1904)

Stro­nę, z któ­rej korzy­stał Sku­ra w poszu­ki­wa­niu cie­ka­wo­stek znaj­dzie­cie tutaj

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.