Potężna Thor. Tom1: Grzmiąca Krew

Po dwóch albu­mach wpro­wa­dza­ją­cych roz­po­czy­na­my w koń­cu na dobre przy­go­dę z Jane Foster w roli Tho­ra! A wszyst­ko za spra­wą wyda­wa­nej przez Egmont serii „Potęż­na Thor”. Misia­el i Jer­ry spo­tka­li się w wir­tu­al­nym stu­dio aby poroz­ma­wiać o tym, jak wypa­da otwar­cie tego tytu­łu. Na ile podo­ba­ło im się roz­wi­nię­cie wąt­ku „fał­szy­wej Thor” i jej kon­flik­tu z Ody­nem? Jak sce­na­rzy­sta wyko­rzy­stu­je kwe­stię cho­ro­by Jane Foster? Czy Male­kith, archi­tekt mrocz­ne­go soju­szu i dowód­ca armii pod­bi­ja­ją­cej kolej­ne świa­ty, jest cie­ka­wym prze­ciw­ni­kiem, a nasi redak­to­rzy odpo­wied­nio nakre­śli­li ska­lę zagro­że­nia? Jak wypa­da wpro­wa­dze­nie posta­ci Lokie­go? Czym zachwy­ca opra­wa gra­ficz­na? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.