Splat!FilmFest 4 na żywo: dzień 6

Trwa wła­śnie czwar­ta edy­cja Splat!FilmFest, tj. naj­więk­sze­go i naj­waż­niej­sze­go w Pol­sce festi­wa­lu fil­mo­we­go hor­ro­ru. Jak wyglą­da­ła festi­wa­lo­wa sobo­ta? O tym opo­wie­dzą Adrian Burz (Cine­ma Post Cast) i Szy­mon Cie­śliń­ski (Nekro­po­li­tan).

Dziś roz­ma­wia­my o pre­lek­cji doty­czą­cej por­no­pa­ro­dii i oce­nia­my aż pięć fil­mów peł­no­me­tra­żo­wych. Co wyróż­nia stro­nę for­mal­ną opo­wie­ści o ucie­ki­nier­ce z nie­miec­kiej sek­ty dzia­ła­ją­cej na tery­to­rium Chi­le? Czy nie­miec­ka „Luz” to bar­dziej kry­mi­nał czy hor­ror okul­ty­stycz­ny? Dla­cze­go opo­wia­da­ją­cy o prze­cho­dze­niu Pac-Mana „Rela­xer” zawiódł nasze ocze­ki­wa­nia? Jak moc­no moż­na róż­nić się w oce­nie „Lor­dów Cha­osu”? O czym tak wła­ści­wie trak­tu­je spo­koj­na, klau­stro­fo­bicz­na „Gło­wi­ca”? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Adrian Burz

http://pelnasala.pl/cinema-post-cast/

Miłośnik X muzy w całej jej okazałości. Rano obejrzy Felliniego, wieczorem "Rekinado", a potem całą noc będzie bronił obu tych produkcji przed hejterami. Stały bywalec festiwali filmowych, kochający odkrywać, co jeszcze kino ma do zaoferowania. Redaktor portalu Pełna sala i współtwórca podcastu Cinema Post Cast.