Splat!FilmFest 4 na żywo: dzień 5

Trwa wła­śnie czwar­ta edy­cja Splat!FilmFest, tj. naj­więk­sze­go i naj­waż­niej­sze­go w Pol­sce festi­wa­lu fil­mo­we­go hor­ro­ru. Jak wyglą­dał festi­wa­lo­wy pią­tek? O tym opo­wie­dzą Adrian Burz (Cine­ma Post Cast) i Szy­mon Cie­śliń­ski (Nekro­po­li­tan).

Oce­nia­my ostat­ni w ramach tej edy­cji S!FF blok fil­mów krót­ko­me­tra­żo­wych i pre­lek­cję o peere­low­skich hor­ro­rach oraz recen­zu­je­my dla Was aż czte­ry fil­my: „Lato 84”, „Dachrę”, „Pyewac­ket” i „Nóż + Ser­ce”. Co zro­bi­ło na nas naj­więk­sze wra­że­nie? Ame­ry­kań­skie lata osiem­dzie­sią­te? Tune­zyj­ska czar­na magia? Zbun­to­wa­na nasto­lat­ka pra­gną­ca śmier­ci wła­snej rodzi­ciel­ki? A może miks gejow­skie­go por­no i gial­lo w Pary­żu koń­ca lat sie­dem­dzie­sią­tych? Posłu­chaj­cie i prze­ko­naj­cie się sami!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Adrian Burz

http://pelnasala.pl/cinema-post-cast/

Miłośnik X muzy w całej jej okazałości. Rano obejrzy Felliniego, wieczorem "Rekinado", a potem całą noc będzie bronił obu tych produkcji przed hejterami. Stały bywalec festiwali filmowych, kochający odkrywać, co jeszcze kino ma do zaoferowania. Redaktor portalu Pełna sala i współtwórca podcastu Cinema Post Cast.