9 lat RSK i 18 lat StephenKing.pl / Sklepik z pytaniami cz. 12

Zapra­szam na odci­nek rocz­ni­co­wy, w któ­rym mówię o pla­nach na przy­szłość oraz spo­glą­dam na minio­ne dwa­na­ście mie­się­cy. W dru­giej poło­wie audy­cji ser­wu­ję wam 12. odci­nek nie­re­gu­lar­nej serii – „Skle­pik z pyta­nia­mi” – w któ­rym odpo­wia­dam na ostat­ni tego­rocz­ny zestaw pytań od czy­tel­ni­ków. Jaki gadżet pro­mo­cyj­ny lubię naj­bar­dziej? Czy wciąż wra­cam do książ­ki „To”? Kie­dy pla­nu­je wpro­wa­dzić dzie­ci w świat Kin­ga i jakie dzia­ła­nia pój­dą na pierw­szy ogień? Czy wystą­pił­bym gościn­nie na innych kana­łach gdy­by ktoś mnie o to popro­sił? Jaki jest mój sto­su­nek do gier wideo? Czy jest jesz­cze jakiś pisarz, któ­re­go cenię tak jak Ste­phe­na Kin­ga? Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.