Rok dziewiąty

W czte­ry­sta sie­dem­dzie­sią­tym pierw­szym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas przy­glą­da się minio­nym dwu­na­stu mie­sią­com nagry­wa­nia. Dla­cze­go sta­ty­sty­ki są coraz mniej wymier­ne, a friend­ship with Man­duś ended? Na ile był to dobry rok? Któ­re posty i pod­ca­sty naj­le­piej się „kli­ka­ły”? Jak wyglą­da­ła pra­ca nad dru­gim sezo­nem „Akt gro­zy”? Kie­dy w koń­cu odświe­żę design blo­ga? Jakie mam pla­ny na naj­bliż­sze 24h godzi­ny? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.