American Horror Stories – Bestie/Daphne

Tro­chę zaska­ku­ją­co, ale „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ries” powró­ci­ło z trze­cim sezo­nem, a to ozna­cza, że Man­do i Jer­ry wra­ca­ją z oma­wia­niem poszcze­gól­nych odcin­ków. Dziś na warsz­tat tra­fia­ją pierw­sze dwie opo­wie­ści, zaty­tu­ło­wa­ne odpo­wied­nio „Bestie” oraz „Daph­ne”. Dla­cze­go obie histo­rie przy­po­mi­na­ją nam nie­co zagi­nio­ny sezon „Black Mir­ror” (light)? Jak oce­nia­my kre­ację tytu­ło­wej Bestie i czy dłu­gość odcin­ka to jego wada, czy zale­ta? Na jakim moty­wie zbu­do­wa­ny jest głów­ny wątek w „Daph­ne” i czy twór­cy potra­fi­li z tego moty­wu stwo­rzyć coś inte­re­su­ją­ce­go? O tym wszyst­kim i paru innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:04:36 – Bestie
  • 00:24:38 – Daph­ne (mini sek­cja spo­ile­ro­wa od 00:34:26)

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.