To: Rozdział 2

W trzy­sta dwu­dzie­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK Hubert „Man­do” Span­dow­ski odkry­wa, że w Der­ry ponow­nie zago­ści­ło zło i w związ­ku z tym fak­tem ścią­ga do mia­stecz­ka Seba­stia­na „Buria­la” Kubań­czy­ka, Micha­ła „Jerry’ego” Rako­wi­cza oraz Szy­mo­na „Szy­ma­sa” Cie­śliń­skie­go. Tym razem roz­ma­wia­my o naj­now­szej ekra­ni­za­cji książ­ki Ste­phe­na Kin­ga i tym samym o sequ­elu – lub jak pro­po­nu­ją twór­cy: dru­giej czę­ści – naj­bar­dziej kaso­we­go hor­ro­ru z 2017 roku, tj. o fil­mie „To: Roz­dział 2”. Mimo począt­ko­wych zapew­nień szyb­ko wcho­dzi­my w lek­kie SPOILERY, by osta­tecz­nie dość dokład­nie prze­ana­li­zo­wać kino­wą pro­duk­cję z per­spek­ty­wy fanów książ­ko­we­go ory­gi­na­łu oraz kogoś, kto po powieść dotych­czas nie się­gnął. Czy ten „trud­ny powrót” oka­zał się mimo wszyst­ko uda­ny? Jak oce­nia­my casting doro­słe­go Klu­bu Fra­je­rów? Co duet Muschiet­ti i Dau­ber­man zapo­ży­czył z powie­ści, a co zmie­nił lub dodał od sie­bie? Ile Pennywise’a znaj­dzie­my w fil­mie? Jak oce­nia­my lęki doro­słych Fra­je­rów i ich ema­na­cje? Czy cze­ka­my na pre­qu­el i „Uni­wer­sum To”? Czy wszy­scy Fra­je­rzy odpo­wie­dzie­li na wezwa­nie Man­do i rytu­ał Pöd­cästü się powie­dzie? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Posłu­chaj naszej dys­ku­sji na temat fil­mu „To: Roz­dział 1”

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.