Star Wars: Kres Imperium

Pięć­dzie­sią­ty numer dwu­mie­sięcz­ni­ka Star Wars Komiks tra­fił do sprze­da­ży 18 kwiet­nia. Wewnątrz znaj­dzie­my dwie historie:
– „Wąwóz śmier­ci” (The Clo­ne Wars: The Gaun­tlet of Death)
– „Kres Impe­rium” (Empire’s End #1–2)

Ponad pół­to­ra deka­dy fani, uka­zu­ją­ce­go się w 1997 r. nakła­dem wydaw­nic­twa TM-Semic, „Mrocz­ne­go Impe­rium” oraz „Mrocz­ne­go Impe­rium II” byli zmu­sze­ni cze­kać na dokoń­cze­nie opo­wie­ści o odro­dzo­nym Impe­ra­to­rze. Po 16 latach, wraz z pięć­dzie­sią­tym nume­rem Star Wars Komiks, do sprze­da­ży tra­fił „Kres Impe­rium” zamy­ka­ją­cy wąt­ki roz­po­czę­tej wte­dy historii.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.