Nawiedzony 2021 czas zacząć

W trzy­sta dwu­dzie­stym trze­cim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas scho­dzi do piw­ni­cy, by gło­śno zasta­no­wić się nad ostat­nim rokiem w kon­tek­ście hor­ro­ro­wych tek­stów kul­tu­ry, nad przy­szło­ścią Nekro­po­li­ta­na i nad racjo­nal­no­ścią swo­ich pod­ca­sto­wych pla­nów. O co cho­dzi ze zdję­ciem dołą­czo­nym do tego wpi­su? Gdzie są zale­głe pod­ca­sty? Czy Szy­mas pla­nu­je wiel­ki powrót, czy może ogra­ni­cze­nie pod­ca­sto­wej dzia­łal­no­ści? O czym być może posłu­cha­cie w stycz­niu? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.