Moje seriale cz. 81: Sezon 2020/2021. Zaległe finały

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji prze­ska­ku­ję ostat­ni pod­cast, w któ­rym zakoń­czyć mia­łem recen­zo­wa­nie let­nich pro­duk­cji i ser­wu­ję audy­cję spe­cjal­ną. W pew­nym sen­sie zaczy­nam już oma­wia­nie seria­lo­we­go sezo­nu 2020/2021, ale na warsz­tat bio­rę dwa zale­głe fina­ły seria­li, któ­re w zeszłym sezo­nie padły ofia­rą koronawirusa. 

  • 0:02:30 – The Wal­king Dead, sezon 10C
  • 0:13:06 – Super­na­tu­ral, sezon 15B

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.