Świąteczne filmy Netfliksa cz. 2

Zgod­nie z zapo­wie­dzią z minio­ne­go tygo­dnia, Jer­ry powra­ca z omó­wie­niem kolej­nej por­cji fil­mów świą­tecz­nych, któ­re może­my zna­leźć w ofer­cie plat­for­my Net­flix. Czy tym razem znów zna­lazł tam coś cie­ka­we­go? Posłuchajcie!

W dzi­siej­szym odcin­ku oma­wia­ne są filmy:

  • Zamia­na z księżniczką
  • Zamia­na z księż­nicz­ką 2
  • Świę­ta na zamówienie

Wspo­mnia­na gra­fi­ka z powią­za­nia­mi w ramach Uni­wer­sum świą­tecz­nych fil­mów Netfliksa.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.