Kobiety eksploatacji. Odcinek 5: Kaliber 45

UWAGA!!! W nagra­niu poru­sza­my temat gwał­tów i prze­mo­cy sek­su­al­nej. Jeśli jesteś słu­cha­czem wraż­li­wym na te tre­ści to być może nie jest to audy­cja dla cie­bie. OSTRZEGAMY!!!

W kwiet­nio­wą czwar­tą śro­dę Kobie­ty eks­plo­ata­cji zabie­ra­ją nas w podróż do Nowe­go Jor­ku lat 80. To miej­sce wyjąt­ko­wo posęp­ne, brud­ne i nie­przy­chyl­ne kobie­tom. Ale po jego uli­cach krą­ży tajem­ni­cza mści­ciel­ka, anioł zemsty, wymie­rza­ją­cy krwa­wą spra­wie­dli­wość. To Tha­na, nie­ma pra­cow­ni­ca szwal­ni, któ­ra na sku­tek dozna­nej prze­mo­cy posta­na­wia wziąć spra­wy w swo­je ręce. Jej gło­sem sta­je się huk wystrza­łów, strach popy­cha do dzia­ła­nia, a sek­sow­ne stro­je sta­ją się ele­men­tem nie­bez­piecz­nej gry.

„Ms. 45” , dru­gi peł­no­me­tra­żo­wy film Abla Fer­ra­ry to obraz nie­ja­ko w kontrze do typo­wo poj­mo­wa­ne­go kina gwał­tu i zemsty. Nie cele­bru­je sek­su, nie szczu­je nago­ścią. To przy­kład nie tyl­ko dzie­ła uni­wer­sal­ne­go, ale tak­że głę­bo­ko zako­rze­nio­ne­go w oko­licz­no­ściach, któ­re dopro­wa­dzi­ły do jego powsta­nia. Powią­za­ny z oso­bą reży­se­ra, sce­na­rzy­sty, głów­nej aktor­ki oraz Nowym Jor­kiem, mia­stem, któ­re Ferar­ra w rów­nym stop­niu podzi­wia co nie­na­wi­dzi. Iko­nicz­na postać zakon­ni­cy z pisto­le­tem – stwo­rzo­nej przez ete­rycz­ną Zoe Lund – koja­rzo­na jest czę­sto myl­nie z uka­za­ną wprost nie­na­wi­ścią do męż­czyzn. Gdy­by zagłę­bić się bar­dziej, dotrzeć do ukry­tych zna­czeń, spró­bo­wać roz­szy­fro­wać wybra­ne przez Fer­ra­rę sym­bo­le to oka­że się, że jed­nak nie wszyst­ko jest takie oczy­wi­ste. Po raz kolej­ny spo­łe­czeń­stwo, reli­gia oraz filo­zo­fia zapew­nia­ją zupeł­nie nowe odczy­ta­nie fil­mu. Mar­ta i Bogu­sia, z nie­kry­tym entu­zja­zmem pró­bu­ją odna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie – czy to femi­ni­stycz­na wizja czy jed­nak nie do koń­ca? Co z nią mają wspól­ne­go Woody Allen i Kata­rzy­na Figu­ra? Tego i wie­le wię­cej dowie­cie się z dzi­siej­szej audy­cji! Pif-paf!!!!

Marta Płaza

https://finalgirls.pl/

Entuzjastka kampu, horrorów i kociego futra. Po godzinach marzy o wynalezieniu wehikułu czasu, który przeniósłby ją do obskurnych kin na nowojorskim Times Square z lat 70. Jej życiową misją jest zaszczepienie w widzach miłości do dziwności.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.