Nowy początek

Jak „Arri­val” wpi­su­je się w fil­mo­gra­fię reży­se­ra? Co było pod­sta­wą sce­na­riu­sza? Czym są „Kro­ki w nie­zna­ne”? Co łączy Pete­ra Wat­t­sa z fil­ma­mi zimo­wy­mi? Ile trwa wpro­wa­dza­ją­ca dygre­sja Sku­ry? Po co przy­by­ły do nas te obce? Czy Sku­ra lubi Kino­ma­nia­ka, Icha­bo­da i Are you wat­ching clo­se­ly? Co mówią Wykop­ki? Czy Sku­ra otwo­rzy kolej­ny kanał na Youtube?

Strasz­nie dużo pytań, ale jeśli posłu­cha­cie dzi­siej­sze­go odcin­ka odpo­wie­dzi będą Wam dane!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.