Horror klasy B

W czter­dzie­stym pią­tym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Jer­ry i Szy­mas recen­zu­ją anto­lo­gię opo­wia­dań Łuka­sza Radec­kie­go Hor­ror kla­sy B a przy oka­zji oma­wia­ją tak­że kil­ka innych kwe­stii: od recep­cji fil­mo­we­go i lite­rac­kie­go hor­ro­ru w Pol­sce, poprzez podej­rza­nie pozy­tyw­ne recen­zje nie­któ­rych publi­ka­cji, aż po pew­ne­go rodza­ju nie­dba­łość wydaw­ców. Przy­go­tuj­cie się na moc meta­for kuli­nar­nych oraz słod­ko-gorz­ką podróż przez kra­inę b‑klasowej grozy.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.