Uciekinier

Rok 2017. „Ucie­ki­nier” nale­ży do ulu­bio­nych pro­gra­mów emi­to­wa­nych w tele­wi­zji przy­szło­ści. Jest to tele­tur­niej, w któ­rym ludzie, niczym łow­na zwie­rzy­na, zmu­sza­ni są by ucie­kać przed ści­ga­ją­cy­mi ich myśli­wy­mi. Pro­po­zy­cję udzia­łu w pro­gra­mie otrzy­mu­je były poli­cjant, a teraz wię­zień Ben Richards (Arnold Schwa­rze­neg­ger), nie­słusz­nie oskar­żo­ny o masa­krę ludzi na uli­cach Los Ange­les. Richards zmie­ni dość znacz­nie prze­bieg tej gry.

W sześć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK opo­wia­dam o bar­dzo spe­cy­ficz­nej i raczej źle przyj­mo­wa­nej „ekra­ni­za­cji” jed­nej z lepiej oce­nia­nych ksią­żek Richar­da Bach­ma­na (Ste­phe­na Kin­ga). W dzi­siej­szej audy­cji sku­piam się jed­nak bar­dziej na wspo­mnie­niach ery video, zło­tej epo­ki kina akcji i dora­sta­nia na prze­ło­mie lat osiem­dzie­sią­tych i dzie­więć­dzie­sią­tych. Jest tutaj znacz­nie wię­cej sen­ty­men­tal­nej podró­ży w prze­szłość niż wyty­ka­nia błę­dów i ostrej kry­ty­ki głu­pot zawar­tych w tym fil­mie. Sta­ram się oma­wiać go bar­dziej pod kątem wspo­min­ko­wym niż kry­ty­kanc­kim, gdyż takich recen­zji znaj­dzie­cie w Inter­ne­cie od gro­ma. Zapra­szam zatem na krót­ką i peł­ną dygre­sji podróż do prze­szło­ści wraz ze sła­bym fil­mem, ale ide­al­nym przed­sta­wi­cie­lem epo­ki VHS.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.