Creepshow

„Cre­ep­show” to sma­ko­wi­ty kąsek dla wszyst­kich miło­śni­ków czar­ne­go humo­ru i komik­so­wej sty­li­sty­ki z lat 50. „Cre­ep­show” to hołd Ste­phe­na Kin­ga i Geo­r­ge A. Rome­ro zło­żo­ny histo­ryj­kom maka­brycz­nym z wydaw­nic­twa EC Comics Wil­lia­ma M. Gaine­sa, na któ­rych wycho­wa­li się obaj pano­wie, jak i wie­lu innych współ­cze­snych twór­ców hor­ro­ru. „Cre­ep­show” to dosko­na­ła anto­lo­gia, przez któ­rą prze­pro­wa­dzi nas kolej­ny odpo­wied­nik straż­ni­ka kryp­ty – Upiór.

Nie mia­łem moż­li­wo­ści dora­stać z EC Comics, ale towa­rzy­szył mi w tym okre­sie serial „Opo­wie­ści z Kryp­ty”, któ­ry prze­kła­dał na wer­sje fil­mo­wą histo­rie wyda­wa­ne przez Bil­la Gaine­sa. Zawsze byłem i do dziś jestem fana­ty­kiem tego seria­lu, dla­te­go z wiel­ką rado­ścią pod­cho­dzę do wszyst­kich pro­duk­cji imi­tu­ją­cych tę sty­li­sty­kę. „Cre­ep­show” radzi sobie z tym dosko­na­le, dla­te­go jak naj­bar­dziej pozy­tyw­nie oce­niam ory­gi­nal­ny film i komiks.

„Cre­ep­show” to jed­nak nie tyl­ko ory­gi­nal­ny film i komiks, a cała seria powią­za­nych tytu­łem fil­mów. Docze­ka­li­śmy się dwóch kla­sycz­nych kon­ty­nu­acji, z któ­rych pierw­sza jest robio­na przez tych samych twór­ców, a dru­ga nie ma już związ­ku i jest to zupeł­nie inny film zarów­no pod wzglę­dem wyko­na­nia jak i kli­ma­tu. Serie pró­bo­wa­no wskrze­sić przy pomo­cy seria­lu inter­ne­to­we­go, któ­ry dość szyb­ko został pogrze­ba­ny. Od kil­ku lat, co jakiś czas mówi się o kolej­nych czę­ściach i rema­ke­’ach, tak­że moż­na przy­pusz­czać, że to nie koniec pro­fa­na­cji zwłok. W dzi­siej­szym odcin­ku, otwie­ra­ją­cym dru­gą pięć­dzie­siąt­kę pod­ca­stu Radio SK, wysłu­cha­cie dość dłu­giej, choć nadal bar­dzo ogól­nej, opo­wie­ści makabrycznej…

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.