Czas podsumowań 2016 cz. 4

W sto dwu­dzie­stym dru­gim tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas i jego goście zapra­sza­ją Was na czwar­tą i ostat­nią w tym roku część Cza­su pod­su­mo­wań, czy­li audy­cji pod­su­mo­wu­ją­cej ubie­gły rok pod kątem tek­stów kul­tu­ry i wyda­rzeń zwią­za­nych z hor­ro­rem. Lubie gry kom­pu­te­ro­we? Woli­cie trzy­ma­ją­ce w napię­ciu lek­tu­ry? Krę­cą Was seria­le? A może macie ocho­tę na wizy­tę w teatrze? Man­gę? Dobry ambient? Spo­koj­nie, gwa­ran­tu­ję, że w Cza­sie pod­su­mo­wań każ­dy znaj­dzie coś dla siebie!

Rafał „Sick” Siciń­ski 5:12 – 21:26
+ Dead Island Defi­ni­ti­ve Col­lec­tion (2016)
+ Dying Light: The Fol­lo­wing – Enhan­ced Edi­tion (2016)
+ INSIDE (2016)
+ LIMBO (2011)
+ Doom (2016)
+ Dar­kest Dun­ge­on (2016)
+ Resi­dent Evil VII (2017)

Domi­ni­ka Mur­ha­aja 21:43 – 39:19
+ Kostusz­ka Car­li Mori
+ Anto­lo­gia Dresz­cze
+ Kfa­son 2016
+ Hor­ror Day 2016
+ Polcon 2016
+ Dom Hor­ro­ru we Wrocławiu
+ przed­sta­wie­nie 1408 – Seans ciszy (Teatr Ad Spectatores)
+ przed­sta­wie­nie 9 – Rekon­struk­cja  (Teatr Ad Spectatores)

Paweł Mate­ja 39:53 – 1:07:38
Nie ma wędrow­ca Woj­cie­cha Guni
Dom z liści Mar­ka Z. Danielewskiego
Na opak Oli­ve­ra Onionsa
Przy­szła na Sar­nath zagła­da. Opo­wie­ści nie­sa­mo­wi­te HPLa
+ Opo­wie­ści i przy­po­wie­ści Fran­za Kafki
+ Malo­wi­dło Grze­go­rza Gajka
+ Net­flix w Polsce
Ash vs Evil Dead (S02)
+ Scre­am Queens (S02)
+ Stran­ger Things (S01)
+ MAG
+ Papie­ro­wy Księżyc
+ Dom Horroru
+ Oko­Li­ca Strachu
+ Gmork
+ C&T
+ Kabort
+ Vesper
+ Słoń m.in. pły­ta Bra­in Dead Familia
+ Wil­liam Basiń­ski (twór­ca ambientu)
- Nie­wiel­ka ilość zdi­gi­ta­li­zo­wa­nych tre­ści (brak ebo­oków współ­cze­snych powie­ści gro­zy, brak nie­któ­rych seria­li na pol­skim Net­fli­xie, brak czę­ści współ­cze­snych płyt w ser­wi­sach streamingowych)
- Mało audio­bo­oków hor­ro­ro­wych (m.in. brak Master­to­na w wer­sji audio)
- Brak publi­ka­cji wydaw­nic­twa Phan­tom Press w for­mie ebooków

Szy­mas 1:22:44 – 1:44:18
+ Dan­gan­ron­pa (S01)
+ Jun­ji Ito Kolek­cja Horrorów
+ Demon (2015)
+ Audy­cja Tchnie­nie gro­zy (Jacek Brzezowski)
+ Pod­cast Stre­fa mro­ku (Jacek Rokosz)
+ Słu­cho­wi­ska Opo­wie­ści Oso­bli­we (Michał Ochnik, Dawid Banasiak)
+ Audy­cja Miste­rium Gro­zy (Krzysz­tof Biliński)
- Mar­ke­ting i face­bo­oko­we prze­py­chan­ki przed­sta­wi­cie­li Domu Hor­ro­ru i Phan­tom Books
+ Powsta­nie i pla­ny Domu Hor­ro­ru oraz Phan­tom Books
- Roz­wią­za­nie kwe­stii Nagro­dy im. Ste­fa­na Grabińskiego
+ Szan­sa na odro­dze­nie się NSG w nowej formule
+ Kapi­tu­larz 2016
+ Pyr­kon 2016
+ Pre­mie­ra Domu z liści Mar­ka Z. Danielewskiego
+ Powsta­nie Kon­glo­me­ra­tu Podcastowego

Blo­oper­sy od 1:45:08

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Domi­nika Mur­ha­aja

http://gmork.pl/

Rodowita wrocławianka, gramatyczna nazistka, fanka Stephena Kinga i innej grozy wszelakiej, poprawności językowej, miłośniczka tatuaży i rocka. Typowa „crazy cat lady”.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.