Filmy zimowe cz. 19

W kolej­nym odcin­ku fil­mów zimo­wych Sku­ra recen­zu­je nowy wyciąg nar­ciar­ski w Wiśle wybu­do­wa­ny w 2014, a w prze­rwach opo­wia­da o kolej­nym odcin­ku kla­sycz­ne­go seria­lu „Stre­fa mro­ku”, kon­ty­nu­uje oglą­da­nie i oma­wia­nie dwóch nowych seria­li oraz nawią­zu­je do fil­mu „The Thing” Joh­na Car­pen­te­ra. W mię­dzy­cza­sie dorzu­ca dwa zda­nia o nowej her­ba­cie ze skle­pu eherbata.pl.

  • The Twi­li­ght Zone (3x16) Nothing in the Dark (1962)
  • Trap­ped (2015)
  • For­ti­tu­de (2015)
  • The Thing (1982)

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.