Oblivion Song. Pieśń Otchłani. Tom 1

Świa­to­wa pre­mie­ra nowe­go komik­su Rober­ta Kirk­ma­na (mię­dzy inny­mi) w Pol­sce? Takie cuda ser­wu­je obec­nie Non Stop Comics, któ­re wyda­ło u nas w mar­cu pierw­szy album zbior­czy „Pie­śni Otchła­ni”. Man­do i Jer­ry posta­no­wi­li spraw­dzić tę świe­żyn­kę i o niej pody­sku­to­wać. Jak pre­zen­tu­je się ten miks posta­po­ka­lip­sy, scien­ce-fic­tion oraz oby­cza­jów­ki? Czy histo­ria nas wcią­gnę­ła? Jak oce­nia­my rysun­ki, któ­re na pierw­szy rzut oka wyda­ją się nie­co odsta­wać od war­stwy fabu­lar­nej? O tym wszyst­kim dowie­cie się z dzi­siej­sze­go odcinka!

Komiks kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.