Moje seriale cz. 24: Lato 2017

Zapra­szam na kolej­ny odci­nek cyklu pod­ca­stów, w któ­rych cał­ko­wi­cie na żyw­ca, bez przy­go­to­wa­nia, pobież­nie i bez głęb­szej ana­li­zy oma­wiam seria­le, któ­re oglą­dam. Co pole­cam, cze­go nie pole­cam, a co defi­ni­tyw­nie odra­dzam? Z zało­że­nia krót­ko i przekrojowo.

W dzi­siej­szej audy­cji zapra­szam na recen­zję trze­cie­go zesta­wu pro­duk­cji, któ­re swo­ją pre­mie­rę mia­ły latem 2017 roku. Zapra­szam na omó­wie­nie dwóch seriali:

  • 0:05:57 – Kil­l­joys, sezon 3
  • 0:14:37 – Rick and Mor­ty, sezon 3
  • 0:23:23 – Blo­od Dri­ve, czy­li kil­ka zdań o seria­lu, któ­re­go nie skoń­czy­łem tego lata

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.