Wielkie kłamstewka

Na finał nasze­go seria­lo­we­go tygo­dnia, Jer­ry zapra­sza wszyst­kich na omó­wie­nie peł­ne­go sezo­nu „Wiel­kich kłam­ste­wek”. Czy pozy­tyw­ne pierw­sze wra­że­nia zna­la­zły odzwier­cie­dle­nie w rów­nie pozy­tyw­nej oce­nie cało­ści? Jak wypa­da na ekra­nie aktor­ski gwiaz­do­zbiór? I w koń­cu, czy zapo­wie­dzia­ny dru­gi sezon to dobry pomysł? Posłu­chaj­cie. I (uwa­ga spoj­ler!) jeże­li nie widzie­li­ście jesz­cze tej pro­duk­cji, to marsz nad­ra­biać naj­lep­szy, nowy serial tego sezonu!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.