Gotham Central vol 1: Na służbie

Na fali komik­so­wej hos­sy poja­wia­ją się u nas nie tyl­ko świe­żyn­ki, ale tak­że uzna­ne komik­sy sprzed lat. Tym samym docze­ka­li­śmy się w koń­cu pol­skie­go wyda­nia chwa­lo­nej serii „Gotham Cen­tral”, opo­wia­da­ją­cej o losach poli­cjan­tów z Wydzia­łu Poważ­nych Prze­stępstw. Muszą oni nie tyl­ko mie­rzyć się z prze­stęp­czo­ścią w Gotham, ale tak­że żyć cały czas w cie­niu Bat­ma­na. Tom pierw­szy zbie­ra trzy histo­rie autor­stwa Eda Bru­ba­ke­ra oraz Gre­ga Ruc­ki, któ­rzy umie­jęt­nie łączą wąt­ki kry­mi­nal­ne i oby­cza­jo­we. Jak pre­zen­tu­je się ten komiks? Czy zasłu­że­nie jest tak chwa­lo­ny? Zapra­sza­my do posłu­cha­nia, a jeże­li sami jeste­ście po lek­tu­rze, do podzie­le­nia się wrażeniami!

 

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.