Stephen King Rules 2022 – Festiwal filmów Dollar Babies – dzień 3

W nie­dzie­lę 21 sierp­nia 2022 o godzi­nie 18:30 (nasze­go cza­su) roz­po­czął się trze­ci dzień wiel­kiej impre­zy onli­ne – trzy­dnio­we­go festi­wa­lu fil­mów Dol­lar Babies, pod­czas któ­re­go wyświe­tlo­ne zosta­ło łącz­nie 36 fil­mów, prze­pla­ta­nych wywia­da­mi z twór­ca­mi oraz spe­cjal­ny­mi roz­mo­wa­mi z wyjąt­ko­wy­mi gość­mi. Man­do zarwał tak­że i tę trze­cią noc­kę i póki co jesz­cze żyje na tyle by zre­la­cjo­no­wać kolej­ny dzień tego wyda­rze­nia. Jak orga­ni­za­cyj­nie wypa­da ten event? Ile wpa­dek uda­ło się zali­czyć już na tym eta­pie? Jakim wyzwa­niom spro­sta­li orga­ni­za­to­rzy? Jak bar­dzo czuć tutaj pasję ludzi zaan­ga­żo­wa­nych? Czy uda­ło się sku­tecz­nie wytwo­rzyć namiast­kę atmos­fe­ry towa­rzy­szą­cej impre­zom orga­ni­zo­wa­nym na żywo? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia znaj­dzie­cie w dzi­siej­szym pod­ca­ście. Oprócz tego pozna­cie opi­nie pro­wa­dzą­ce­go na temat trze­ciej par­tii zapre­zen­to­wa­nych w ramach festi­wa­lu pro­duk­cji. A w nie­dzie­lę mogli­śmy obej­rzeć aż 13 filmów:

 • Vin­to­n’s Lot (2019, UK)
 • Gar­rish (2020, USA)
 • Here The­re Be Tygers (2019, USA)
 • In the Deadro­om (2008, USA)
 • Big Whe­eles (2019, Kanada)
 • The Road Virus Heads North (2004, USA)
 • The Woman in the Room (2022, USA)
 • Unc­le Otto­’s Truck (2019, USA)
 • Grey Mat­ter (2018, USA)
 • All That You Love Will Be Car­ried Away (2022, USA)
 • Last Rung on the Lad­der (1987, USA)
 • The Pas­sen­ger (2020, USA)
 • Luc­key Quar­ter (2004, USA)

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.