W tajemniczym, ciemnym lesie

Sku­ra kon­ty­nu­uje leśne wypra­wy w waka­cje i oma­wia kolej­ny komiks (po „Fun­gae”) z moty­wem dro­gi przez las. Kul­tu­ra Gnie­wu raczy nas kolej­nym komik­sem Win­sh­lus­sa zna­ne­go z roz­bu­cha­ne­go, bez­kom­pro­mi­so­we­go, post­mo­der­ni­stycz­ne­go „Pino­kia” tyl­ko dla doro­słych. Tym razem seria „Krót­kie Gat­ki” zapra­sza przed kar­ty komik­su rów­nież młod­szych czy­tel­ni­ków… ale czy aby na pew­no? Czy to jest komiks do czy­ta­nia przez dzie­cia­ki? Czy może do czy­ta­nia razem z doro­sły­mi? Dzi­siaj na te pyta­nia odpo­wie Sku­ra, a tak­że powie dla­cze­go ten komiks ma świet­ne momen­ty i potra­fi wzruszyć.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.