Czas podsumowań 2016 cz. 1

W sto dzie­więt­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas roz­po­czy­na nie­wy­obra­żal­nie dłu­gie spra­woz­da­nie dot. sze­ro­ko poję­te­go hor­ro­ru AD 2016. Po jakie książ­ki war­to się­gnąć? Któ­re fil­my wypa­da znać? Czy kon­wen­ty i teatry mogą zaofe­ro­wać coś fanom hor­ro­ru? Gdzie moż­na doświad­czyć gro­zy na wła­snej skó­rze? Któ­re tek­sty kul­tu­ry nale­ży omi­jać sze­ro­kim łukiem? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie już dziś. Oraz w kolej­nych czę­ściach Cza­su pod­su­mo­wań.

+ Pozy­tyw­ne zasko­cze­nia. Pole­ca­my i chwalimy
– Nega­tyw­ne zasko­cze­nia. Odra­dza­my i krytykujemy

Bogu­sia Szew­czyk 7:34 – 26:25
+ Cisza (Hush)
+ Clo­ver­field Lane 10
+ Obec­ność 2
+ Nie oddy­chaj
+ The VVitch
+ Neon Demon
+ Cat Sick Blues
Splat!FilmFest – Hor­ror Film Festival
+ Nie ma wędrow­ca Woj­cie­cha Guni
+ Malo­wi­dło Grze­go­rza Gajka
- Wydaw­nic­two Videograf
+ Oko­Li­ca Strachu
+ Gro­za w kul­tu­rze pol­skiej Sto­wa­rzy­sze­nia Bada­czy Popkul­tu­ry i Edu­ka­cji Popkul­tu­ro­wej „Trick­ster”
+ Ostat­nia rodzina
+ Gro­za w lite­ra­tu­rze dzie­cię­cej Kata­rzy­ny Slany
+ Upiór w kame­rze. Zarys kul­tu­ro­wej histo­rii kina gro­zy Mag­da­le­ny Kamińskiej
+ Demo­no­lo­dzy. Ed i Lor­ra­ine War­ren Geral­da Brittle’a

Seba­stian Soko­łow­ski 26:38 – 42:51
+ Polcon 2016
+ Noc­ny film Mari­shi Pessl
+ cykl Malo­wa­ny czło­wiek Pete­ra V. Bretta
+ Oko­Li­ca Strachu

Michał Rako­wicz 43:27 – 56:23
+ Dom z liści Mar­ka Z. Danielewskiego
+ Bura i szał Alek­san­dry Zielińskiej
+ Nie ma wędrow­ca Woj­cie­cha Guni
+ Gło­wa peł­na duchów Pau­la Tremblaya
+ Mnich Mat­thew Gre­go­ry­’e­go Lewisa
+ Wypuść mnie Edwar­da Lee
- Okład­ka Wypuść mnie Edwar­da Lee
+ Oko­Li­ca Strachu
+ Wizy­ta
+ The VVitch
+ Obec­ność 2
+ Autop­sja Jane Doe
+ Nie oddy­chaj
+ Cykl Ostry pią­tek na kana­le Cinemax
+ Kosz­mar (Der Nacht­mahr)

Agniesz­ka Bro­dzik 56:36 ‑1:06:41
+ Dom z liści Mar­ka Z. Danielewskiego
+ Pust­ki Andrew Micha­ela Hurleya
+ Gło­wa peł­na duchów Pau­la Tremblaya
+ Nie ma wędrow­ca Woj­cie­cha Guni
- Splą­ta­nie Macie­ja Lewandowskiego

Grze­gorz Gajek 1:07:13 – 01:53:02
+ Hor­ror w teatrze
+ Fran­ken­ste­in w reż. Bogu­sła­wa Lin­dy (Teatr Syrena)
+ Fran­ken­ste­in z Bene­dic­tem Cum­ber­bat­chem (Natio­nal The­atre Live)
+ Nos­fe­ra­tu w reż. Grze­go­rza Jarzy­ny (Teatr Narodowy)
- Krwa­wa Jat­ka w reż. Łuka­sza Kosa (Teatr Na Woli)
+ Inte­rak­tyw­ne ebooki
Love­craft Col­lec­tion® Vol. 1 Inte­rac­ti­ve nightmares
+ iClas­sics Col­lec­tion (Poe, Dic­kens, Lovecraft)
+ Hor­ror house w War­sza­wie
Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Agnieszka Brodzik

http://www.carpenoctem.pl

Uzależniona od kawy miłośniczka dobrego jedzenia i dobrej lektury. Filolożka z powołania, tłumaczka z zawodu, wielbicielka grozy z wyboru, a naczelna Carpe Noctem niejako przy okazji.

Sebastian Sokołowski

http://okiem-na-horror.blogspot.com/

W 2012 roku założył fanpage Okiem na Horror, następnie blog pod tym samym logo. Z tęsknoty za krwawymi okładkami stworzył fanpage Pokolenie Phantom Pressu. Działacz na rzecz promocji czytelnictwa, organizator spotkań z pisarzami min.: Wojciechem Chmielarzem, Katarzyną Bondą i Katarzyną Puzyńską, a także bloku literackiego na festiwalu Gryfcon. Promotor grozy, redaktor w polskagroza.pl (w 2015 r.) oraz współzałożyciel kwartalnika „Brama”. Pomysłodawca i redaktor naczelny w „OkoLicy Strachu”

Grzegorz Gajek

https://gajekgreg.wordpress.com/

Urodzony 28 lipca A.D. 1987. Z wykształcenia kulturoznawca, z zamiłowania mitolog. Autor powieści „Szaleństwo przychodzi nocą”, „Ciemna strona księżyca” i „Malowidło”. Jego teksty ukazywały się w popularnych czasopismach (Fantastyka Wydanie Specjalne, SFFiH oraz Magazyn fantastyczny) i e-zinach (Esensja, Qfant), a także w różnych antologiach (m.in. „31.10. Wioska przeklętych”, „Księga wampirów”, „Вizarro Bazar”, „Zombiefilia”). Zagorzały fan Wielkiej Trójcy: Lema, Lovecrafta i Tolkiena oraz reprezentowanych przez nich gatunków fantastyki. Prywatnie fajczarz, muzykant od siedmiu boleści i amator gier bez prądu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.