Star Wars Rebelianci. Sezon 3

Man­do i Jer­ry (w tym przy­pad­ku, wraz z synem), kon­ty­nu­ują podróż przez odle­głą galak­ty­kę wraz z zało­gą Ducha. Dru­ga odsło­na seria­lu „Star Wars Rebe­lian­ci” była świet­na i w cie­ka­wy spo­sób budo­wa­ła wąt­ki na przy­szłość. Jak twór­cy korzy­sta­ją z tego dobro­dziej­stwa w trze­cim sezo­nie? Jak wypa­da powrót do kano­nu Wiel­kie­go Admi­ra­ła Thraw­na? Jak oce­nia­my kon­ty­nu­ację wąt­ku Dar­tha Mau­la? Czy wątek Man­da­lo­rian jest popro­wa­dzo­ny cie­ka­wiej niż w aktor­skich pro­duk­cjach? Na ile inte­re­su­ją­co twór­cy pre­zen­tu­ją rodze­nie się soju­szu Rebe­lian­tów? O tym wszyst­kim i wie­lu, wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.