Sklepik z pytaniami cz. 10

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy. W kolej­nej odsło­nie dowie­cie się mię­dzy inny­mi co spra­wi­ło, że pozo­sta­łem przy Kin­gu przez 30 lat i jak moja fascy­na­cja twór­czo­ścią Kin­ga ewo­lu­owa­ła na prze­strze­ni lat? Czy mam poczu­cie dobrze wyko­na­nej pra­cy, kie­dy słu­cha­cze doce­nia­ją Radio SK oraz o tym czy docze­ka­my się kolej­nych Mistrzostw Świa­ta Ksią­żek Kin­ga? Czy zara­zi­łem kogoś z rodzi­ny zami­ło­wa­niem do twór­czo­ści Kin­ga, albo pró­bu­ję tą miło­ścią zara­zić dzie­ci? Czy jestem fanem tech­no­lo­gii? Na jakim sprzę­cie oglą­dam seria­le i fil­my? Czy jest jesz­cze szan­sa na dru­gie „To” w kin­go­wym wyko­na­niu? Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.