Vampirina

Vam­pi­ri­na Haun­tley jest wam­pi­rzy­cą. Prze­pro­wa­dzi­ła się z rodzi­ca­mi, duchem Emi­lem, masz­ka­ro­nem Gre­go­rią i mię­so­żer­ną rośli­ną Pene­lo­pą z Tran­syl­wa­nii do Pen­syl­wa­nii, gdzie pró­bu­je zaakli­ma­ty­zo­wać się w ludz­kiej szko­le i zna­leźć ludz­kich przyjaciół.

Wydaw­nic­two Egmont wyda­ło w Pol­sce czte­ry tytu­ły poświę­co­ne tej boha­ter­ce seria­lu emi­to­wa­ne­go przez Disney Junior. Uka­za­ły się one w seriach Biblio­te­ka mądre­go dziec­ka, Kocham ten film, Chwyć bajecz­kę oraz Kolo­ruj, czy­taj, nakle­jaj. Czym róż­nią się od sie­bie te serie wydaw­ni­cze? Jak książ­ko­we adap­ta­cje autor­stwa Chel­sea Beyl tra­fi­ły w ręce Szy­ma­sa? Co ofe­ru­ją mło­de­mu czy­tel­ni­ko­wi? Posłuchajcie.

Oma­wia­ne publi­ka­cje może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.