Wiedźmin. Pierwsze omówienie pierwszego sezonu

Ocze­ki­wa­nia zwią­za­ne z net­flik­so­wą adap­ta­cją jed­ne­go z naj­waż­niej­szych tek­stów kul­tu­ry popu­lar­nej nasze­go kra­ju były olbrzy­mie. Jaki osta­tecz­nie oka­zał się „Wiedź­min”? Czy war­to rzu­cić mu gro­sza? Czy zmia­ny poczy­nio­ne w mate­ria­le źró­dło­wym, by przy­sto­so­wać go do zupeł­nie inne­go medium oka­za­ły się traf­ne? Czy smok był dosta­tecz­nie pięk­ny? Odpo­wie­dzi na te oraz wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Kon­glo­me­ra­tu podcastowego. 

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.