Star Wars: Atak na zamek (Koloruj, czytaj, naklejaj)

Bogna i Man­do powra­ca­ją z kolej­nym pod­ca­stem i tym razem wyjąt­ko­wo nie będą opo­wia­dać o komik­sie, a o książ­ce z serii „Kolo­ruj, czy­taj, nakle­jaj”, a kon­kret­nie „Star Wars: Atak na zamek”, któ­ry to tytuł adap­tu­je jed­ną ze scen z „Prze­bu­dze­nia mocy”. Jak ta pozy­cja wypa­da cało­ścio­wo? Na ile jest atrak­cyj­na dla mło­de­go czy­tel­ni­ka i któ­ry z seg­men­tów – czy­ta­nia, naklej­ki, czy kolo­ro­wa­nie – budzi naj­więk­sze zain­te­re­so­wa­nie? Jak książ­kę oce­nia Man­do z per­spek­ty­wy wspól­nej lek­tu­ry z dziec­kiem? A jak całość spodo­ba­ła się Bognie? Posłuchajcie!

„Star Wars: Atak na zamek” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.