Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną / The Missing Pieces

W 1991 roku Lau­ra Pal­mer obie­ca­ła, że zoba­czy­my się za 25 lat. Wła­śnie jeste­śmy świad­ka­mi wyda­rze­nia, jakie­go na małym ekra­nie jesz­cze nie było. Serial, któ­ry na począt­ku lat dzie­więć­dzie­sią­tych zatrząsł tele­wi­zją i na zawsze ją zmie­nił, powra­ca wraz z trze­cim sezo­nem i nie jest to tyl­ko podą­ża­nie za mod­ną falą powro­tów, a uza­sad­nio­na fabu­lar­nie kon­ty­nu­acja. Takie wyda­rze­nie wyma­ga spe­cjal­ne­go potrak­to­wa­nia w Kon­glo­me­ra­cie, a tym samym zapra­sza­my Was na cykl pod­ca­stów, w któ­rych przyj­rzy­my się kolej­nym eta­pom histo­rii  mia­stecz­ka leżą­ce­go pod bliź­nia­czy­mi wzgórzami.

Jak bar­dzo zmie­nia się „Twin Peaks” po migra­cji ze szkla­ne­go na wiel­ki ekran? Do jakie­go odbior­cy skie­ro­wa­ny jest ten film? Czy pre­qu­el seria­lu ma coś do zaofe­ro­wa­nia widzom zna­ją­cym tę histo­rię z dru­giej ręki? Jak bar­dzo zmie­nia się kli­mat opo­wie­ści? Czy akcep­tu­je­my obna­że­nie wad iko­nicz­nej posta­ci, jakie ser­wu­je nam tutaj David Lynch? Odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań znaj­dzie­cie w dzi­siej­szej audycji.

Zapra­sza­my na trze­ci pod­cast z cyklu „Tydzień w Twin Peaks”, w któ­rym Man­do i Sku­ra, zaja­da­jąc naj­lep­szy pla­cek wiśnio­wy, popi­ja­ją go cho­ler­nie dobrą kawą i roz­ma­wia­ją na temat fil­mu peł­no­me­tra­żo­we­go „Twin Peaks: Ogniu krocz ze mną” oraz o dodat­ko­wym fil­mie „The Mis­sing Pieces”.

Pod­cast nie jest podzie­lo­ny na sek­cje, ale mniej wię­cej od 19 minu­ty kil­ka razy w roz­mo­wie pada toż­sa­mość mor­der­cy Lau­ry Pal­mer. Innych spo­ile­rów się ustrzegliśmy.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.