Stand-up w kamienicy (18+)

Sku­ra poru­sza temat prze­kleństw i żar­tów opar­tych na prze­kleń­stwach. Na przy­kła­dzie Stand-upa Rafa­ła Pacze­sia „Życie w kamie­ni­cy” przy­glą­da się pozio­mo­wi aktu­al­nych pol­skich stand-upów i tego jak zwy­kła k… w puen­cie nie­ko­niecz­nie śmiesz­ne­go żar­tu śmie­szy Polaków.

UWAGA! Lecą bluzgi!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.