Szpadel

„Szpa­del” to debiu­tanc­ka powieść fla­mandz­kiej pisar­ki i sce­na­rzyst­ki – Lize Spit – któ­ra w Bel­gii oka­za­ła się osza­ła­mia­ją­cym suk­ce­sem. Według slo­ga­nu rekla­mo­we­go jest to „mrocz­na opo­wieść o przy­jaź­ni, dora­sta­niu, zdra­dzie i zemście”. Man­do opo­wie dziś, jak bar­dzo moż­na się pomy­lić, wyra­bia­jąc sobie ocze­ki­wa­nia na pod­sta­wie takich haseł. Jak bole­sne było zde­rze­nie owych ocze­ki­wań z rze­czy­wi­sto­ścią? Dla­cze­go moż­na powie­dzieć, że „Szpa­del” to pozy­cja nie­po­ko­ją­ca i prze­ra­ża­ją­co dosłow­na? Jak prze­bie­gał jej odsłuch? O tym posłu­cha­cie w dzi­siej­szej audycji.

Książ­kę Lize Spit „Szpa­del”, w inter­pre­ta­cji Marii Sewe­ryn, kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Audioteka.pl.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.