WandaVision – Skura gościnie w Strefie Mroku

Pod­cast uka­zał się w odcin­ku pod­ca­stu Stre­fa Mro­ku, nie­zmien­nie pole­ca­my do słuchania!

Wan­da i Vision to para żyją­ca bez­tro­sko w nie­wiel­kim, ame­ry­kań­skim mia­stecz­ku. Ich dom ota­cza bia­ły pło­tek. Sąsie­dzi są wręcz prze­sad­nie mili. Vision w pra­cy jest sza­no­wa­ny i uwa­ża­ny za spe­cja­li­stę. Wan­da to przy­kład­na „pani domu”. Cukier­ko­wa­ty obraz niczym z ope­ry mydla­nej. W tle ćwier­ka­ją weso­ło pta­ki. Sły­chać śmiech publicz­no­ści… Jed­nak za kur­ty­ną czai się coś jesz­cze. W posęp­nym mro­ku owia­na tajem­ni­cą znaj­du­je się praw­da. Czy Vision dostrze­że w porę zagro­że­nie? Czy Wan­da odczy­ta wła­ści­wie radio­we komu­ni­ka­ty, któ­re brzę­czą bez prze­rwy w jej gło­wie? Na te i wie­le innych pytań odpo­wie­dzą nie­stru­dze­ni bada­cze: Rafał, Żar­łok, Darek i Jacek. W spe­cjal­nym epi­zo­dzie „Poza stre­fą”: Wanda&Vision. Zapra­sza­my do odsłuchu!

Jacek Rokosz

http://www.strefamrokupodcast.pl/

Doktor sztuki filmowej, absolwent łódzkiej filmówki, z wykształcenia reżyser filmów animowanych. Wykłada na macierzystej uczelni i na Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie jest prodziekanem. Jego specjalnością są filmy klasy B, którym poświęcił doktorat. Popularyzuje złe filmy m.in. na festiwalach Transatlantyk w Poznaniu i Cropp Kultowe w Katowicach. Współpracuje z warszawskim kinem Muranów, gdzie od lat prezentuje najgorsze filmy świata.

Rafał Jasiński

https://thetwilightarea.wordpress.com/

Współprowadzący podcastu Reader Initiative oraz Strefa Mroku Podcast. O "Strefie Mroku" pisze również cykl artykułów dla serwisu Serialomaniak.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.