Głębia tom 2: Zanim spali nas świt

Dziś ponow­nie uda­my się wgłąb oce­anu, by poznać kolej­ne zakąt­ki pod­wod­ne­go świa­ta wykre­owa­ne­go przez Remen­de­ra i Tocchiniego.

Przed­sta­wi­ciel­ka kró­lew­skie­go rodu Caine­’ów, Stel, po utra­cie jedy­ne­go syna kon­ty­nu­uje wypra­wę na powierzch­nię, gdzie ma nadzie­ję odna­leźć son­dę z koor­dy­na­ta­mi wska­zu­ją­cy­mi pla­ne­tę, gdzie rasa ludz­ka mogła­by się odro­dzić. Oprócz Stel śle­dzi­my rów­nież losy jej cór­ki Del­li, któ­ra pra­cu­je jako mini­ster myśli w mie­ście Vol­din, a więc jako oso­ba odpo­wie­dzial­na za zwal­cza­nie wszel­kich prze­ja­wów optymizmu.

Czy Stel uda się osią­gnąć swój cel? Czy może śmierć syna osta­tecz­nie znisz­czy jej opty­mizm? Jak Del­la tra­fi­ła do mini­ster­stwa myśli? Co sta­ło się z jej sio­strą Tajo? Jakie upior­ne miej­sca skry­wa­ją napro­mie­nio­wa­ne oce­any? Dowie­cie się tego już za chwi­lę. Miłe­go odsłuchu.

Komiks „Głę­bia – Zanim spa­li nas świt” kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.