Świt X. X‑Men. Tom 1

Zjed­no­cze­ni na wyspie Kra­koa X‑Men pie­lę­gnu­ją swo­ją kul­tu­rę, pro­wa­dzą poli­ty­kę mię­dzy­na­ro­do­wą, ale tak­że sta­wia­ją czo­ła Orchis, Agro­kul­to­wi i innym przeciwnikom.

Czy komik­sy opa­trzo­ne tytu­łem „Świt X” nada­ją się na pierw­szy kon­takt ze świa­tem mutan­tów? Jak rewo­lu­cja prze­pro­wa­dzo­na przez Jona­tha­na Hick­ma­na w „Rodzie X/Potęgach X” wpły­nę­ła na tema­ty­kę i prze­kaz tego albu­mu? Czy sepa­ra­cja to dro­ga ku stwo­rze­niu uto­pii? Jak pre­zen­tu­je się apar­the­id w wyko­na­niu X‑Men? Komu spodo­ba­ło się przed­sta­wie­nie Świa­to­we­go Forum Eko­no­micz­ne­go? A kto skry­ty­ku­je ese­jo­wość sce­na­riu­sza? Posłuchajcie.

Komiks „Świt X. X‑Men. Tom 1″ kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.