Przebudzenie dusz

W dwie­ście dwu­dzie­stym ósmym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas uda­ją się na spo­tka­nie z pro­fe­so­rem Phi­li­pem Good­ma­nem z pro­gra­mu „Psy­chic Che­ats”. Pro­fe­sor na proś­bę swo­je­go auto­ry­te­tu – dok­to­ra Char­le­sa Came­ro­na – posta­na­wia przyj­rzeć się bli­żej trzem poten­cjal­nie nad­przy­ro­dzo­nym spra­wom. Jaki będzie wynik jego śledz­twa? Czy poszcze­gól­ne opo­wie­ści prze­ra­żą Szy­ma­sa i Jer­ry­’e­go? Co oka­że się punk­tem spor­nym w tej recen­zji? Czy nasz mózg widzi to, co chce zoba­czyć? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

UWAGA! Stre­fa spo­ile­ro­wa 32:06 – 51:46

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.