Dallas ’63

Jake Epping to trzy­dzie­sto­pię­cio­let­ni nauczy­ciel angiel­skie­go w Lis­bon Falls w sta­nie Maine, któ­ry dora­bia, pro­wa­dząc kur­sy przy­go­to­waw­cze do matu­ry zaocz­nej dla doro­słych. Od jed­ne­go ze swo­ich uczniów, Har­ry­’e­go Dun­nin­ga, dosta­je wypra­co­wa­nie – maka­brycz­ną, wstrzą­sa­ją­cą opo­wieść w pierw­szej oso­bie o tym, jak pew­nej nocy przed pięć­dzie­się­ciu laty ojciec Har­ry­’e­go zatłukł na śmierć jego mat­kę i bra­ci, a sio­strę pobił tak bar­dzo, że nigdy nie odzy­ska­ła przy­tom­no­ści. Od tego wszyst­ko się zaczyna…

W trzy­dzie­stym siód­mym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK powra­ca duet Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Łukasz Sku­ra. Przed Wami dość dłu­ga dys­ku­sja na temat naj­now­szej powie­ści Ste­phe­na Kin­ga – Dal­las ’63 – w któ­rej odwra­ca­my sce­na­riusz – naj­pierw oce­nia­my, potem dys­ku­tu­je­my sta­ra­jąc się nie zdra­dzać waż­nych wąt­ków, by w koń­cu przejść do ostrych spo­ile­rów i dys­ku­sji na temat roz­wią­zań fabu­lar­nych. Zanim wej­dzie­my w fazę spo­ile­ro­wą, ostrze­ga­my przed dal­szym słu­cha­niem, jed­nak jeśli jak dotąd nie czy­ta­li­ście tej książ­ki to na Boga wyłącz­cie kom­pu­ter i weź­cie się za lek­tu­rę, bo to napraw­dę nie­sa­mo­wi­ta przy­go­da, a pod­cast może­cie sobie odsłu­chać innym razem 🙂

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.